Regulamin hotelowy HOTELU i RESTAURACJI FENIX

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu FENIX i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu FENIX.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu na ścianie obok recepcji w hallu głównym Hotelu, a także możliwy do otrzymania w recepcji Hotelu FENIX

4. Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy jest wynajmowany na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.

3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

5. Gość za dodatkową opłatą w przypadku nie spełnienia się warunków określonych w § 2 ust. 3 i 4 może przedłużyć dobą hotelową. Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób: przedłużenie doby hotelowej po godz. 18:00 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym godz. 7:00 do godz. 22:00.

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu.

5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 200 PLN/dobę za dodatkowe usługi.

6. W przypadku odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, Hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom: warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie, sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Hotel dołoży starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatne następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu, w depozycie hotelowym z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu, przechowanie bagażu Gościa, zamawianie taxi.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym przed drzwiami frontowymi Hotelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w Hotelu będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność Hotelu. Rzeczy znalezione na terenie obiektu, a co do których nie można określić właściciela, zostaną przechowane w depozycie Hotelu i Restauracji Fenix, na zasadach określonych w regulaminie depozytu Hotelu i Restauracji Fenix znajdującym się w recepcji Hotelu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel nie akceptuje zwierząt.

2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi. Kara za złamanie zakazu wynosi 500zł.

3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez JM – INVEST SP. Z.O.O. z siedzibą w Nowej Wsi 246 36-001 Trzebownisko dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Zakazuje się prowadzenia w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

6. Gość nie będzie powodować, a Hotel nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Hotelu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości Hotelu.

7. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

8. Spełnienie obowiązku informacyjnego

9. Informacja o przetwarzaniu danych.

10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JM – INVEST SP. Z.O.O. z siedzibą w 36-001 Trzebownisko, Nowa Wieś 246, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

11. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży usług, jako podstawa do ochrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach statystycznych.

12. Podstawę prawną stanowi konieczność przetwarzana danych do wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora.

13. Dane będą przetwarzane w celach dodatkowych (np. wysyłanie ofert specjalnych i informacji na temat wydarzeń i promocji) jeśli została wyrażona na to zgoda.

14. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi podmiotami publicznymi.

15. Dane przechowywane będą przez okres zgodny z wymaganiami ustawy.

16. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania o ile dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

17. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

18. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w celach dodatkowych.

 ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU HOTELOWEGO LISTA RZECZY RUCHOMYCH W POKOJU CENA PLN

Kosz w łazience metalowy 130,00

Lampka biurkowa 100,00

Lampka nocna 100,00

Telefon 200,00

Lustro łazienkowe 1000,00

Lustro w przedpokoju 500,00

Telewizor 1000,00

Malowanie pokoju - ściany 1200,00

Malowanie sufitu - łazienka, pokój 800,00

Wykładzina - wymiana 1200,00

Kapa 200,00

Poduszka (duża, mała) 150,00

Kołdra duża 350,00

Kołdra mała 250,00

Poszewka 80,00

Poszwa na kołdrę dużą 300,00

Poszwa na kołdrę małą 200,00

Ręcznik 100x150 250,00

Ręcznik 50x100 180,00

Ręcznik 30x30 90,00

Deska sedesowa 300,00

Zasłony 1500,00

Firany 800,00

Pilot TV 150,00

Stolik mobilny 500,00

Szafka nocna 500,00

Biurko 1000,00

Krzesło 400,00

Fotel 1000,00

Sofa 2000,00

Materac 1500,00

Podkład 500,00

Obraz 200,00

Dyrekcja Hotelu FENIX

Rezerwacja online

rezerwacje-online

Zarezerwuj pokój przed przyjazdem.

 

rezerwuj

Akceptujemy karty płatnicze:
ecard

Hotel Fenix na YelpHotel Fenix na FoursquareHotel Fenix na TwitterzeHotel Fenix na Facebooku Fenix na Booking.com

Więcej informacji pod nr telefonu:

+48 17 77 10 200